Видео занятия по техническим специальностям

Алдияров Ж Ә Теодолиттік түсірістегі далалық өлшеулердің нәтижелерін есептеп өңдеу

Үсенқұлов Ж А Металл құрылымдары пәні Дәріс тақырыбы Металл құрылымдарын қолдану салалары

ПРОМОРОЛИК-ТУРГЕНБАЕВ Д.Н.

Тургенбаев Д.Н. - 1 Лекция. Сенімділік теориясы

Тургенбаев Д.Н. - 1 Лекция. Сенімділік теориясы

Тургенбаев Д.Н. - 2 Лекция. Басқару жүйелерінің сенімділігінің көрсеткіштері және бағалау әдістері

Тургенбаев Д.Н. - 3 Лекция. Тоқтатулардың классификациясы және сипаттамалары

Тургенбаев Д.Н. - 4 Лекция. Қосалқылаудың классификациясы, сипаттамалары, түрлері

Тургенбаев Д.Н. - 5 Лекция. Басқару жүйелерінің сенімділігін бағалау қағидалары және негізгі көрсеткіштерінің сандық сипаттамалары

Тургенбаев Д.Н. - 6 Лекция. Тоқтаулар қарқындылығының уақыт бойынша өзгеруі және кездейсоқ шамалардың таралу заңдары

Тургенбаев Д.Н. - 7 Лекция. Қалпына келетін объектіледің сенімділігінің көрсеткіштері

Тургенбаев Д.Н. - 8 Лекция. Қосалқыланбаған жүйенің сенімділігін есептеу принциптері

Тургенбаев Д.Н. - 9 Лекция. Жалпы қосалқыланған жүйенің сенімділігін есептеу принциптері

Тургенбаев Д.Н. - 10 Лекция. Бөлек қосалқыланған жүйенің сенімділігін есептеу принциптері

Тургенбаев Д.Н. - 11 Лекция. Басқару жүйелерінің сенімділігін есептеу әдістері

Тургенбаев Д.Н. - 12 Лекция. Үздіксіз технологиялық үрдістің автоматты реттеу жүйесінің сенімділігін есептеу

Тургенбаев Д.Н. - 13 Лекция. Ақпараттық жүйелердің және бағдарламалық қамтамасыз етудің сенімділігі

Тургенбаев Д.Н. - 14 Лекция. Оператордың және жүйелердің пайдалану сенімділігі

Тургенбаев Д.Н. - 15 Лекция. Жоғары сенімділігі бар бағдарламалы-техникалық кешендердің және басқару жүйелерінің мысалдары

Маханова З.А. - Дәріс 1. Интерактивті машиналық графика түрлері, классификациясы және қолданылу аймағы. Коммерциялық, Иллюстративті, Инженерлік, Ғылыми графика

Маханова З.А. - Дәріс 2. Компьютерлік графика түрлері. Растрлық графика. Векторлық графика. Фрактальды графика. Үш өлшемді графиканың негізгі түрлері

Маханова З.А. - Дәріс 3. Графикалық пакеттердің жіктелуі. Бейнелерді өңдеуге, жасауға арналған және әмбебап, арнайы программалық құралдар

Маханова З.А. - Дәріс 4. Машиналық графиканың техникалық құралдары. Белгілерді енгізу құралы. Графикалық берілгендерді енгізу құрылғысы сканерлер

Маханова З.А. - Дәріс 5. Графиканың негізгі элементтері және оны тұрғызу принциптері. Графикалық бейне

Маханова З.А. - Дәріс 6. Коммерциялық графика құралдары. Коммерциялық графиканың графикалық құралдарының салыстырмалы талдауы. Экспликация

Маханова З.А. - Дәріс 7. Растрлық графикалық құралдардың салыстырмалы талдауы

Маханова З.А. - Дәріс 8. Adobe Photo Shop растрлық графиканы өңдеу бағдарламасы. Жаңа фильтрлер. Түзету жабдықтары

Маханова З.А. - Дәріс 9. Палитралар. Палитраларды қолдану. Swatches палитрасы. Styles палитрасы. Navigator палитрасы. Opacity палитрасы

Маханова З.А. - Дәріс 10. Палитраларды қолдану

Спабекова Р. С. Дәріс 1. Қатты дене динамикасы Қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасының теңдеуі

Спабекова Р. С. Дәріс 2. Электростатика

Спабекова Р. С. Дәріс 3. Тұрақты электр тогы

Спабекова Р. С. Дәріс 4. Электростатикалық өрістегі өткізгіштер және диэлектриктер

Спабекова Р. С. Дәріс 5. Арнайы салыстырмалылық теориясы

Спабекова Р. С. Дәріс 6. Спабекова Р.С. - 6. Молекулалық физика және термодинамика. Идеал газдың молекула-кинетикалық теориясының негіздері

Спабекова Р. С. Дәріс 7. Термодинамикалық тепе тең емес жүйелердегі тасымалдау құбылыстары.

Спабекова Р. С. Дәріс 8. Тұтас орталар механикасының элементтері

Спабекова Р. С. Дәріс 9. Термодинамика негіздері Термодинамиканың бірінші бастамасы

Спабекова Р. С. Дәріс 10. Термодинамика негіздері Энтропия Термодинамиканың екінші және үшінші бастама

Спабекова Р. С. Дәріс 11. Электромагниттік толқындардың заттармен әсерлесуі Жарық дисперсиясы

Спабекова Р. С. Дәріс 12. Материалдық нүктенің кинематикасы

Голубев В.Г.

Исмаилов Х. Б. Дәріс 1. Деректер қорының негізгі элементтері және ұғымдары

Исмаилов Х. Б. Дәріс 2. Деректер қорын басқару жүйелері

Исмаилов Х. Б. Дәріс 3. Деректер қорының ER диаграммасы және деректердің байланысы

Исмаилов Х. Б. Дәріс 4. Деректердің модельдері

Исмаилов Х. Б. Дәріс 5. Деректердің реляциялық моделі

Исмаилов Х. Б. Дәріс 6. Реляциялық алгебра негіздері және амалдары

Исмаилов Х. Б. Дәріс 7. Қатынастарды қалыпты формаға келтіру

Исмаилов Х. Б. Дәріс 8. SQL тілінің негіздері

Исмаилов Х. Б. Дәріс 9. Сұраныстар құру тілі арқылы жай және күрделі сұраныстар құру

Исмаилов Х.Б. - Дәріс 10. Деректер базасы теориясының даму тенденциялары. Деректер базасының ғылымда, техника мен бизнесте қолданылуы

Айменова Ж. - Introduction to the Humann Cardiovascular System

Жадыра - Protection and rational use of water resources. The protection surface and underground waters

Жаушеева Н.Н.-1 Open system Interconnection OSI

Жаушеева Н.Н.-2 Models of security policy

Калдыбекова Ж.Б. - History, state and prospects concentrated milk industry

Отуншиева А.Е. - Сынауды жіктеу. Сынау түрлері

Тоқтабек А.Ә. - ISO 14000 сериялық стандартын меңгеру

Адырбекова Г. Т. - 1 Экология және тұрақты даму. Биосфера және оның тұрақтылығы

Адырбекова Г. Т. - 2 Экология және тұрақты даму. Тірі зат концепциясы

Арапов Б.Р.-1 Материалдар кедергісі. Стержендердің өсі бойымен созылуы немесе сығылуы (1)

Арапов Б.Р.-2 Материалдар кедергісі. Біліктердің бұралуы

Арапов Б.Р.-3 Материалдар кедергісі. Арқалықтың иілуі

Арапов Б.Р.-4 Материалдар кедергісі. Күрделі деформациялар. Арқалықтардың қиғаш иілуі. Стерженнің иіліп созылуы немесе иіліп сығылуы

Арапов Б.Р.-5 Материалдар кедергісі. Күрделі деформациялар. Біліктің иіліп бұралуы

Арапов Б.Р.-6 Материалдар кедергісі. Күрделі деформациялар. Өсі бойымен сығылған стерженнің орнықтылығы

Исмаилов Х.Б. 1 Ақпараттық жүйелердегі деректер қоры. Реляциялық деректер қоры және SQL тілі

Калдыбекова Ж. Лицензирование. Основные понятия Лицензирование

Қалдыбаева Б. Нормативті құжаттарды әзірлеу тәртібі мен негізгі ережелері

Надиров К.-1 Основы Нефтегазового дела. Защита нефтегазопромыслового оборудования от коррозии

Надиров Казим - 2 Основы Нефтегазового дела. Транспортировка нефти и нефтепродуктов

Надиров Казим - 3 Основы Нефтегазового дела. Трубопроводный транспорт газа

Надиров Казим - 4 Основы Нефтегазового дела. Закачка воды и газа в продуктивный пласт

Садырбаева А. 1 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Мұнай кенішіне әсер етудің техника-технологиясы. Қабат қысымын су айдау жолымен ұстау

Садырбаева А. 2 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Қабат қысымын газ айдау арқылы ұстау. Кенішке жылулық әсер ету жолдары

Садырбаева А. 3 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Ұңғы түбіне әсер ету түрлері

Садырбаева А. 4 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Ұңғыны фонтандық пайдалану

Садырбаева А. 5 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Фонтанды ұңғы қондырғысы

Садырбаева А. 6 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Газолифтілі ұңғыны пайдалану

Садырбаева А. 7 Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы. Штангалы сорап ұңғыларын пайдалану. Жер үсті, жер асты қондырғылары

Тұтқышбай И. Жануарлар патологиясы. Тыныс алу жүйесінің патологиялық физиологиясы

Утелбаева А.К. Electronic business. Electronic goverenment

Абдуова Айсулу - Учение В.И.Вернадского о биосфере

Адырбекова Г. Т. - Биосфера және оның тұрақтылығы

Адырбекова Г. Т. - Тірі зат концепциясы

Надиров Казим - Защита Нефтегазопромыслового оборудования от коррозии

Надиров Казим - Транспортировка нефти и нефтепродуктов

Надиров Казим - Трубопроводный транспорт газа

Надиров Казим - Закачка воды и газа в продуктивный пласт

Тулекбаева А.К. - Документация СМК. Структура и иерархия системы документации СМК

Тоқтабек А.Ә. - Еңбек қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау стандарттау жүйесінің ҚР мемлекеттік стандарттары

Спабекова Р.С - Физика 1 - Материалдық нүктенің динамикасы

Спабекова Роза Спабекызы - Физика 1 - Энергия, жұмыс және қуат. Сақталу заңдары

Симов Желязко Илиев - Технология получения сыров и их сертификации

Садырбаева Айнур - Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы - Ұңғыны пайдалануға дайындау 4

Садырбаева Айнур - Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы - Мұнай кенішіне әсер етудің техника-технологиясы. Қабат қысымын су айдау жолымен ұстау 2

Садырбаева Айнур - Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы - Мұнай кенішіне әсер етудің техника-технологиясы. Қабат қысымын су айдау жолымен ұстау 3

Қадірбаева Алмагүл - Минералды және екіншілей шикізаттарды қазып алу және дайындау технологиясы - Майдалау-сорттау фабрикаларының мәні.Майдалау-сорттау фабрикаларының негізгі қорытындылары

Есмурзаева Райхан - Техническое регулирование. Технические регламенты

Ермеков Саят Рақымбайұлы - Жобалау негіздері және өндіріс жабдықтары. Жобалардың түрлері және жобалаудың негізгі кезеңдері

Джамалова Зулфия - Certification-Schemes of certification and confirmation of compliance of production and services

Аширбаев Х.А. матрица - Математика 2 - Матрица рангісі. Матрицаның рангі жайлы теорема

Аширбаев Х.А. Математика 1 - Основные понятия дифференциального уравнения. Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши.

Аширбаев Х.А. Вектор-Математика 1-Екі вектордың скалярлық, векторлық көбейтінділері және үш вектордың аралас көбейтіндісі.

Javier Rodrigo Ilarri-Introduction to Enviromental Engeneering

Утелбаева А.Б. Химия. Лепидтер

Юсупов А.Н. Сәулет. Конструктивизм

Сырманова К.К. Химия. Синтез полимеров

Сарсенбаев Х.А. Мұнай газ Ұңғымаларды жөндеу. Қабатты сумен жарудың негізгі параметрлерін анықтау

Надиров К.С. Нефтегазовое дело. Промывка скважины. Буровые растворы

Надиров К.С. Нефтегазовое дело. Бурение нефтяных и газовых скважин

Надиров К.С. Нефтегазовое дело. Разработка нефтяных и газовых месторождений

Надиров К.С. Основы Нефтегазового дела. Тема Сбор и подготовка нефти на промыслах

Надиров К.С. Основы Нефтегазового дела. Тема лекции Первичная переработка нефти

Мадьярова Г.Б. Стандартизация и сертификация. Metrology is science about measurements

Көбеева Ж.Қ. Зергерлік бұйымдар жасайтын сирек кездесетін элемент - алтын

Борис Ху Вен-Цен. Архитектура компьютерных систем. Арифметические основы ЭВМ

Есимова А.М. Биотехнологиялық процесстерді жүзеге асыру принцптері, жүйелеу сатылары

Есимов Е.Қ.Карталардың номенклатурасын анықтау.Су ресурстары.жерді пайдалану

Есенбекова Ф. Кассациялық сатыдағы сотта іс жүргізу

Джолдасова Ш.А Химия Гальвонические элементы

Чочхун Ф. Химия Англ тема Isolation of Nucleic Acids (DNA & RNA)

Бацанов А.С. Химия Англ-2. Structure of matter under high pressure and shock waves

Бацанов А.С. Химия Англ-1. Photosynthesis natural and man-made

Бацанов А.С. Химия Рус-2. Структура вещества при высоких давлениях и ударном сжатии

Бацанов А.С. Химия Рус-1. Фотосинтез-природный и искуственный

Бацанов А.С. Химия Рус-1. Фотосинтез-природный и искуственный

Сабалахова А.П. Неопределенный интеграл

Экологиялық сертификаттау

Жораева С.Б. Сауат ашуды оқыту процесі

Исмаилов Х.Б. Создание логической и физической структуры базы

Исмаилов Х.Б. Деректер базасының логикалық және физикалық құрылымын құру

Джамалова З.И. Стандарттау бойынша халықаралық ұйымдар

Сыпабекова Р.С. Материалдық нүктенің динамикасы Механикадағы күштер

Ешанқұлов А.А Өлшеу құралдарын тексеру түрлері

Неопределенный